view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

100 miljoner till högskolornas holdingbolag
- om någon donerar

De bolag som ska stötta högskoleforskare som vill kommersialisera sina idéer ska kunna få mer pengar. Upp till 100 miljoner kronor per bolag aviseras i regeringens budgetproposition.
Men det är under förutsättning att det finns donationer till en högskola. Och i dagsläget görs ingenting för att förbättra villkoren för dem som kan tänka sig att donera.

Regeringen vill göra det lättare för donatorer att stärka kassan hos de holdingbolag som arbetar med att kommersialisera forskningsresultat. Och man vill också ge möjlighet till holdingbolagen att ge tillbaka vinster till sina lärosäten och deras forskning.

Idag finns 15 holdingbolag vid landets universitet och högskolor. I många fall går de in i forskarnas företag med någon form av såddkapital, som i gengäld gör holdingbolaget till delägare. De flesta har ett förhållandevis litet kapital. Hälften av bolagen har tillgångar på mindre än 10 miljoner kronor. Ett av dem har inte fullt 200 000 kronor i bokfört värde.

Till undantagen hör Karolinska Institutets holdingbolag, som vid årsskiftet hade bokförda tillgångar på 139 miljoner kronor och ett uppskattat marknadsvärde på närmare det dubbla. Företagen de satsat på har exempelvis utvecklat läromedel för barn med ADHD, cancerterapier och sårläkningsmetoder.

Holdingbolagen och deras tillgångar

Karolinska Institutet Holding AB

139 519

Uppsala universitets Utveckling AB

62 076

Lunds Universitets Utvecklingsaktiebolag

32 476

Holdingbolaget vid Göteborgs universitet AB

27 876

SLU Holding AB

23 574

Universitetsholding i Linköping AB

20 440

KTH Holding AB

19 110

Högskolan i Borås Holding AB

6 194

Karlstads universitet Holding AB

5 060

Stockholms universitet holding AB

4 824

Högskolan Kristianstad Holding AB

4 648

Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag

4 043

Uminova Holding AB

3 893

Holding Aktiebolaget vid Luleå tekniska universitet

3 323

Växjö University Development AB

165

Beloppen är de bokförda tillgångarna räknade i tusental kronor. Beloppen avser koncernerna den sista december 2009. Marknadsvärdena kan ligga på en annan nivå.

Holdingbolagen kan visserligen själva ta emot donationer. Men om någon skulle vilja donera pengar till en högskola, och att en del av pengarna ska gå till att utveckla produkter av forskningsresultaten, då kan de pengarna inte slussas vidare till holdingbolagen.

Likaså är det omöjligt för holdingbolagen att ge tillbaka vinster till högskolorna. Eftersom staten formellt äger holdingbolagen går en eventuell aktieutdelning rakt in i statskassan, och den kan inte öronmärkas för att gå till något speciellt ändamål.

I budgetpropositionen föreslås därför dels att regeringen ska kunna besluta om kapitaltillskott på upp till 100 miljoner kronor per år och holdingbolag – under förutsättning att det finns en donation i botten. Dessutom ska holdingbolagen kunna ge en aktieutdelning som går direkt till lärosätet där de är verksamma. Men regeringen sätter en ribba på max 20 miljoner i utdelning.

Beloppen är inte valda av något speciellt skäl, säger Eva-Marie Byberg, pressekreterare på utbildningsdepartementet.
– Det är en bedömning som har gjorts på regeringskansliet, att det var en rimlig nivå att lägga sig på.

Någon prognos om när det första lärosätet kan få utdelning från sitt holdingbolag finns inte heller.
– Nu öppnas den här möjligheten, så får vi utvärdera sen vad det gett.

Reformen verkar inte ge någon större verkan än på ett tag. För några holdingbolag är vinsterna små – men de flesta går med förlust. Och alla Farad varit i kontakt med säger att de idag i första hand vill återinvestera de vinster som görs i nya bolag. Men de tycker det är bra att möjligheten att ge utdelning till högskolorna skapas.

– Det är någonting vi eftersträvar på sikt, säger BG Svensson som är vice vd vid Lunds universitets utvecklingsaktiebolag. Om vi skulle göra en kanonaffär är det bra om det kan gå tillbaka till forskningen.

I samma termer resonerar Lisa Ericsson är vd för KTH Holding – som också kan tänka sig att stötta exempelvis innovationsutbildningar på högskolan.
– Vi har en portfölj med innehav, och där sitter vi förhoppningsvis på några guldägg.

Men som det ser ut idag är vinster i storleksordningen 20 miljoner ytterst osannolika. Ett problem är att holdingbolagen har ett så pass litet kapital. När deras forskarföretag växer och behöver ta in mer pengar har holdingbolaget inte resurser att lägga in mer – och i och med det späs ägandet ut. Den dag bolaget säljs får holdingbolaget därmed inte så stor del av kakan.

– Så även om det finns guldägg i portföljen så tror jag inte att är vi inte uppe i 20 miljoner i något av dem, fortsätter Lisa Ericsson. Men detta kan ju ändras.

Just därför står mer kapital högst på önskelistan för de flesta holdingbolagen. Och ökade möjligheter till donationer är positivt. Men det är tveksamt om regeringens förslag kommer att innebära just någonting i praktiken. BG Svensson i Lund är bland de mest positiva:
– Det är jättebra, det har vi efterlyst. De senaste tio åren har holdingbolagen inte fått mycket kapitaltillskott från statligt håll.

Men på frågan om de haft donatorer på gång svarar han:
– Vi har diskuterat internt att möjligheten borde finnas.

Folke Meijer, vd för Karolinska Institutet Holding, är mer tveksam:
– Jag vet inte om det kommer ha någon praktiskt betydelse, vi ser inga sådana donationer. Donatorer vill ofta ge till ett specifikt ändamål, till att bygga ett hus eller köpa en speciell dyr utrustning. I vårt fall behöver vi driftspengar, jag tror det är svårt att få donationer till sånt.

Per Brolin, planeringschef vid Linnéuniversitetet och ordförande i dess holdingbolag, konstaterar att det bolaget i första hand kom till för att genomföra ett specifikt forskningsprojekt för att utvinna bränsle ur biomassa. Projekt krävde att universitetet hade full kontroll över den anläggning där projektet genomfördes – och det löstes genom ett holdingbolag. Några donationer har inte varit aktuella hittills.

– Vi är ju inget universitet som är vana vid stora donationer. I den mån det skulle bli aktuellt får vi väl överväga det. Det finns forskningsstiftelser i anslutning till universitetet som kanske mer än holdingbolaget är aktuella för donationer i nuläget.

Möjligheten för universiteten och högskolorna att sy ihop hela donationspaket kan vara det som gör att förslaget ändå kan ge nya pengar till holdingbolagen, tror Lisa Ericsson på KTH Holding:
– Det kan ju finnas en poäng i att en donator hellre vill ge till Kungliga Tekniska Högskolan än till ett holdingbolag. Men man måste kunna presentera attraktiva förslag som passar donatorn, och det är inte alltid donatorerna vill satsa på kommersiell verksamhet.

Men några regelförändringar för att öka viljan att donera pengar till forskning och innovationer är ännu inte på gång. Enligt Eva-Marie Byberg på utbildningsdepartementet satsar regeringen på att lägga fram ett sådant förslag i nästa forsknings- och innovationsproposition, som kommer 2012.

Sus Andersson

15/10 2010