view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Universitet vill avskeda fuskanklagad

NY VERSION: På tisdagen lämnade rektor för Göteborgs universitet, Pam Fredman, besked till en forskare som misstänks ha gjort sig skyldig till mycket grovt forskningsfusk: universitetet tänker begära att forskaren får sparken.
Men andra forskare ifrågasätter utredningen som slår fast att forskaren redovisat påhittade försök.
– Den uppfyller inte grundläggande krav på rättssäkerhet, säger Elias Eriksson, professor i farmakologi.

En forskare vid Göteborgs universitet riskerar att få sparken på grund av forskningsfusk. Universitetets rektor har lämnat besked om att hon tänker lämna ärendet till Statens ansvarsnämnd, som är den instans som kan fatta ett sådant beslut.

Beskedet kom efter att en extern advokatbyrå granskat underlagen i ärendet. Advokaterna anser att det är visat att forskaren lagt till uppgifter i flera forskningsmanus, utan att ha stöd i några experiment. Dessutom skriver de att forskaren försökt vilseleda den expertgrupp från Vetenskapsrådet, som skulle utreda ärendet. I och med det skulle forskaren grovt ha åsidosatt sina skyldigheter.

Forskaren själv säger att hon ännu inte fått någon information om beslutet, utan bara fått veta att ärendet kan överlämnas till Statens ansvarsnämnd.
– Jag har ännu inte fått prata med min rektor och jag känner mig totalt rättslös och utlämnad. Jag avvaktar vidare utredning, säger hon.

Beskedet om planerna kommer just nu på grund av den preskriptionstid som finns inom arbetsrätten, enligt kommunikationschefen på Göteborgs universitet, Ann-Charlotte Schützer. Normalt är den två månader från den dag arbetsgivaren anser sig ha fått en klar bild om vad som hänt, om det inte träffats avtal om annat.
– Det hade gjorts i det här fallet, säger hon. Det löpte till den första februari, och det var därför underrättelsen lämnades nu.

Advokatbyrån stöder sig bland annat på det utlåtande som kom i höstas ifrån Vetenskapsrådets expertgrupp för granskning av forskningsfusk. Den utredningen kritiseras nu hårt av två professorer från Göteborgs universitet.

– Den uppfyller inte grundläggande krav på rättssäkerhet, säger Elias Eriksson, professor i farmakologi.

Han och kollegan Kristoffer Hellstrand, professor i tumörimmunologi, hävdar att deras fuskanklagade kollega inte getts acceptabla möjligheter att försvara sig, att omständigheter som talar till hennes fördel inte har utretts och att argumentationen bygger på indicier och inte bevis.

– Det mest orimliga är abrovinschen som ger det hårdaste straffet, tycker Elias Eriksson.

Det handlar om hur expertgruppen precis i utredningens slutskede får ett tips om skumma filer på en dator, som redan undersökts flera gånger utan att filerna hittats. Efter två dagar – under pingsthelgen – kommer man fram till att filerna manipulerats och att den anklagade forskaren bär ansvaret.
– De slår fast att hon gjort det utan att ens höra henne, säger Elias Eriksson.

Jan Stålhammar, som var sekreterare i expertgruppen när utredningen gjordes, anser dock att forskaren visst fick tillfälle att ge sin version.
– Men hon ville ha ett möte med hela oredlighetsgruppen och de sakkunniga och om jag minns rätt även rektorerna för KI och GU. Det tyckte vi var obehövligt. Vi hade ju den information som behövdes, vi visste alla att de filer hon använt var manipulerade.

Eriksson och Hellstrand anser dock att expertgruppen inte kunnat visa att det är den anklagade forskaren som ändrat i filerna. Och Jan Stålhammar bekräftar att det är oklart.
– Det är hon eller någon annan som gjort det, säger
Han bekräftar att mycket i utredningen bygger på indicier:
– Det finns väldigt litet bevis.

Expertgruppen har ännu inte gått igenom den skrivelse som Eriksson och Hellstrand lämnat i detalj, och gruppens företrädare vill därför ännu inte heller besvara kritiken.

Kristoffer Hellstrand hoppas nu att beskedet till den fuskanklagade forskaren bara är att se som ett varsel, och att det inte nödvändigtvis behöver leda till ett avskedande.
– Det är min förhoppning att vi kan diskutera saken. Beslutet får ju ganska långtgående konsekvenser, exempelvis kan forskare inte skicka preliminära manuskript mellan sig utan att riskera att bli anklagade för fusk om något ändras.

Innan ärendet går vidare till Statens ansvarsnämnd kan forskaren begära en överläggning.
– Det är en möjlighet att än en gång se till att alla fakta i målet har kommit fram, säger universitets kommunikationschef Ann-Charlotte Schützer.

Utredningen om den misstänkta forskaren pågår parallellt även på Karolinska institutet. Det var där forskaren var anställd när fuskanklagelserna lades fram. KI har tagit del av Eriksson och Hellstrands rapport, men Martin Ingvar, dekanus för forskning på KI vill inte kommentera den.
–Vi har fått in den och vi låter den ingå i det arbete som nu pågår.

När KIs utredning kan vara klar vill han inte spekulera i.
– Det här är svårt, människor sitter i kläm och människor blir olyckliga. Vi tycker att det är viktigare att det blir rätt än att det går fort. Vi har det privilegiet, eftersom vi inte har det arbetsrättsliga ansvaret för forskaren.

2 februari 16:35 Artikeln har kompletterats med kommentarer från Göteborgs universitet.

Bara Statens ansvarsnämnd kan avskeda professorer

Ett enskilt universitet kan inte ge en professor sparken. Besluten måste fattas av Statens ansvarsnämnd, bland annat för att man inte vill att kolleger tar obehöriga hänsyn. Ingen annan än universitetets rektor kan anmäla och få en professor prövad i nämnden.

Under senare år har Statens ansvarsnämnd haft forskningsfusk uppe två gånger. Båda har gällt disciplinpåföljder och inte avsked. Det ena ärendet prövades inte, eftersom preskriptionstiden på två år hade gått ut. Det andra ledde till en varning.

När det gäller frågan om avsked är preskriptionstiden två månader. Tidpunkten som de två månaderna räknas ifrån kan dock variera. Utgångspunkten är att tiden räknas från när förseelsen inträffade. Men när det gäller brottsutredningar räknas den från att en dom har vunnit laga kraft. Avskedande inte får grundas enbart på förhållanden som arbetsgivaren har känt till mer än två månader före varslet.

Ärendena är inte slutligt avgjorda hos Statens ansvarsnämnd, utan kan föras vidare i arbetsrättsliga tvister.

LÄS MER PÅ FARAD

Omling backar om fusk – men bara till en del

Omöjligt att överklaga stoppat forskningsbidrag

Vetenskapsrådet kollade inte fusk-skalan

FARADBLOGGEN Forskarna måste kräva rättssäkerhet

EXTERNA LÄNKAR

Utlåtande från Vetenskapsrådets expertgrupp från september 2010

Elias Erikssons och Kristoffer Hellstrands granskning av Vetenskapsrådets utlåtande

Sus Andersson

2/2 2011