view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

OECDs oberoende expert gift med SKBs konsult

Den internationella expertgrupp som nu ska granska säkerheten i det svenska slutförvaret av kärnavfall skulle vara oberoende.

Men en av medlemmarna är gift med en SKB-konsult, som anser att den svenska slutförvarsmodellen är säker.

Den granskning som OECDs kärnenergibyrå, Nea, nu ska göra av den långsiktiga säkerheten i slutförvaret av det svenska kärnavfallet skulle göras av oberoende internationella experter.

Men på Farads förfrågan visar det sig att en av experterna är gift med en av SKBs konsulter. Enligt SKB har konsulten haft ett antal uppdrag under de senaste fyra åren. Bland uppdragen finns granskning av flera delrapporter till SKBs säkerhetsanalys – den som de internationella experterna ska granska. Och konsulten har arbetat med att verifiera en beräkningsmetod som SKB använder.

En av rapporterna har visserligen finansierats med amerikanska forskningsmedel, men SKB betalade för tryck och granskning för att den inte skulle ha blivit publicerad annars, berättar SKBs presschef Jimmy Larsson-Hagberg i ett e-brev:
”Syftet med att få ut den som en SKB-rapport var att verifiera att vår mjukvara är applicerbar på andra förhållanden än de svenska.”

I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Applied Geochemistry som konsulten varit med om att skriva framhålls ”den svenska modellen”, som konsulten hoppas ska ses som ett exempel på hur man ska göra ett slutförvar av kärnavfall: ”…det beskrivna arbetet bör hjälpa lagstiftare, forskare och allmänhet att dra slutsatsen och acceptera att geologiskt slutförvar av kärnbränsle kan göras säkert och därmed tillåta konstruktion av nya kärnreaktorer”. SKB har varit med och finansierat publiceringen.

I de villkor som den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten ställt upp för den internationella granskningen finns tre punkter som handlar om att experterna inte får ha haft kopplingar till det bolag som ska ta hand om det svenska kärnavfallet, SKB, eller den finska motsvarigheten Posiva under de senaste åren.

Men något krav på att de internationella experterna ska redovisa de bindningar som deras nära anhöriga har finns inte. Ett krav som Strålsäkerhetsmyndigheten annars ställer när den handlar upp egna experter för att granska SKBs ansökan om ett slutförvar. Varför Strålsäkerhetsmyndigheten inte frågar efter de personliga relationerna vid den här granskningen är inte helt lätt att få svar på. Enligt tjänstemän som Farad talat med är det praxis att fråga efter personliga relationer.

Björn Dverstorp, som är Strålsäkerhetsmyndighetens kontaktperson för den aktuella granskningen, säger att det är en oberoende expertgranskning där OECDs kärnenergibyrå valt ut experterna, och att Strålsäkerhetsmyndigheten bara angett ramarna.

Samordnaren på OECDs kärnenergibyrå hänvisar dock tillbaka till Strålsäkerhetsmyndigheten, som informerats om att den anlitade experten hjälpt till med att granska sex – åtta sidor i en rapport som konsulten gjorde åt SKB. Arbetet gjordes utan ersättning.

Björn Dverstorp säger att Strålsäkerhetsmyndigheten gjort bedömningen att den granskningen inte ska vara ett problem.
– Det diskvalificerar inte [experten] från att delta i expertgruppen. [Experten] har inga ekonomiska bindningar till SKB eller kärnkraftsindustrin.

Enligt Björn Dverstorp har Strålsäkerhetsmyndigheten inte granskat makens kopplingar till SKB.
– Det finns inget generellt förbud mot att vara släkt eller anhörig med någon som arbetar åt SKB. Vi har bedömt att det i detta fall inte strider mot den jävspolicy vi har.

Den aktuella experten har på eget initiativ uppgett sin egen koppling till partnerns arbete, men omfattningen på uppdragen för SKB framgår inte av de uppgifter som kommit till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Experten själv anser att det går att vara oberoende trots partnerns uppdrag. I ett e-brev till Farad skriver experten:
”Granskningen är ett lagarbete och inte bara en sammanslagning av tio experters olika synvinklar. Mina nästa 30 år inom det här området visar min professionella, oberoende och ofta publicerade åsikt. Det finns ingen anledning att förvänta sig något annat i den här granskningen.”

Komplettering 25 juli 2011

I ett mail till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skriver Claudio Pescatore för OECD/NEA:
"Vi har frågat oss, som grupp, huruvida vi tror att vi kan leverera en oberoende och rättvis granskning. Gruppen är enig om att, givet dess sammansättning och modus operandi, den kommer att förse den svenska regeringen med en rättvis och oberoende granskning av SKBs SR-Site enligt de villkor som har getts oss genom SSM"

Sus Andersson

7/6 2011