view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

JO utreder inte Vetenskapsrådet

Farads JO-anmälan av hur Vetenskapsrådet hanterat handlingar under sina fuskutredningar lämnas utan åtgärd.
– Högst märkligt, säger yttrande- och tryckfrihetsexperten Anders R Olsson.

Justitieombudsmannen kommer inte att utreda Vetenskapsrådets hantering av handlingar i samband med utredningar av forskningsfusk. Anmälan lämnas utan åtgärd, med hänvisning till att Vetenskapsrådet inte längre har ansvar för att utreda fusk.

Farad JO-anmälde Vetenskapsrådet i våras, sedan det visat sig att inkommande och utgående post i så kallade oredlighetsärenden registrerades långt efter att de kommit in till myndigheten. Enligt tryckfrihetsförordningen räknas inkommande handlingar som allmänna när de anlänt till myndigheten, och lagen säger också att de ska hållas ordnade så att de går att hitta.

Handlingar som inkommit till Vetenskapsrådets utredningar av forskningsfusk har dock inte registrerats i diariet när de inkommit, utan lagts i ett skåp. Vissa av dem har diarieförts i efterhand. En del har makulerats, utan föregående diarieföring. Inte heller har dokument som sänts ut från myndigheten diarieförts. Det är därför omöjligt att följa ärendets gång, vad Vetenskapsrådet begärt in, vilken dokumentation som faktiskt skickats in, av vem och när.

Under Farads fortsatta granskning visade det sig också att åtskilliga dokument som diarieförts var i oordning. Exempelvis var en rapport som skrivits i november 2009 diarieförd i juli 2008 – ett halvår innan Vetenskapsrådet ens fått uppdraget att utreda det misstänkta fusket. Efter en intern granskning kom i förra veckan beskedet att Vetenskapsrådet drar tillbaka sitt utlåtande om fusk och tillsätter en oberoende kommission för att granska utredningen.

Men justitieombudsmannen kommer alltså inte att göra någon granskning. I sitt svar på Farads anmälan skriver JO: ”Eftersom den expertgrupp vid Vetenskapsrådet som tidigare utredde frågor om misstänkt forskningsfusk numera är nedlagd finner jag inte tillräckliga skäl att vidta någon åtgärd.” Den första januari 2010 tog Centrala etikprövningsnämnden formellt över ansvaret för att utreda forskningsfusk. Men Anders R Olsson, journalist och expert på tryckfrihets- och offentlighetsfrågor, tycker att JO-beslutet är märkligt. I ett e-brev skriver han:

”JO väljer att blunda för något som av allt att döma är grova förseelser med hänvisning till att de ansvariga på VR inte har möjlighet att missköta just denna typ av ärenden i framtiden. ”

”Budskapet till myndighets-Sverige är att en JO-granskning kan undvikas med ganska enkla medel”, fortsätter han.

”Man kan handla lagstridigt i ett ärende och sedan gardera sig mot en granskning genom något enkelt administrativt beslut som innebär att de ansvariga tjänstemännen/den ansvariga enheten inte längre har kvar arbetsuppgiften. Eller med en annan vinkel: när tjänstemän på en myndighet vet att en sådan administrativ reform kommer att genomföras om sex eller tolv månader kan de i praktiken bortse från den typ av lagregler där det i första hand är JO som övervakar tillämpningen - d v s från stora delar av det förvaltningsrättsliga regelverket.”

Sus Andersson

15/9 2011