view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Fuskutredarna följde inte riktlinjerna

Mille Millnert
FOTO: Jyrki Siikanen

Det fanns fler skäl till att Vetenskapsrådet drog tillbaka utlåtandet om forskningsfusk i början av september. Oredan i arkivet, med en lång rad feldaterade dokument, som gör att utredningen inte kan följas, har Farad tidigare skrivit om.
Expertgruppen gick dessutom utanför sitt mandat.
”Det kan inte vara den anmälda forskarens sak att visa att man inte hade uppsåt”, skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Mille Millnert på myndighetens webbplats.

Vetenskapsrådets expertgrupp protokollförde aldrig det sista halvåret av den utredning av forskningsfusk, som Farad följt. Det trots att det tydligt framgår i riktlinjerna att det ska göras. Inte ens det avslutande beslutssammanträdet, där utlåtandet ska fastställas, finns diariefört eller arkiverat på Vetenskapsrådet, konstaterar myndighetens generaldirektör Mille Millnert.

”Detta utgör i sig ett allvarligt problem”, skriver han på Vetenskapsrådets webbplats. ”Rättssäkerheten [kräver] att man i efterhand kan följa utredningen, till exempel genom arkiverade mötesprotokoll.”

Som Farad tidigare beskrivit framförde expertgruppens sekreterare och Vetenskapsrådets dåvarande rådsjurist tvivel i ett brev i utredningens slutskede. I brevet framgår att han ifrågasätter om man läst alla inlagor från den anklagade forskaren ordentligt, och han lutar åt att utredningen borde läggas ned.
”Inte heller här går det att i efterhand följa hur dessa farhågor hanterades av expertgruppen”, skriver Mille Millnert. ”Rättssäkerheten kräver att det åtminstone måste vara ställt bortom varje tvivel att de inlagor som den för fusk anmälda forskaren skickat in till sitt försvar har lästs och beaktats. Genom den oordning som råder kan man som utomstående inte se att så har skett.”

Men Mille Millnert anser också att expertgruppen gått utanför sitt mandat. Genom att slå fast att forskaren skulle ha vilselett med avsikt så går den utanför vad den får uttala sig om – av rättssäkerhetsskäl. Gruppens uttalanden går inte att överklaga. Därför slår Vetenskapsrådet i sina riktlinjer fast att ”Frågan om en forskare haft avsikt att bedraga, eller vilseleda, bör […] uteslutande prövas i den ordning som föreskrivs i lag” – alltså genom att arbetsgivaren ger en disciplinpåföljd, eller i en domstol. Där finns möjlighet att överklaga, om man anser att utslaget är fel.

Det expertgruppen skulle ta ställning till är om forskaren följt god vetenskaplig praxis. I den undersökningen gäller en omvänd bevisbörda: forskaren måste visa att forskningen är i ordning. Men just därför ska gruppen inte ta ställning till uppsåtet. ”Det kan inte vara den anmälda forskarens sak att visa att man inte hade uppsåt”, skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Mille Millnert på myndighetens webbplats.

Redan tidigare har Vetenskapsrådets generaldirektör sagt att han tänker tillsätta en kommission som granskar vad som blev fel i fuskutredningen. Nu säger Millnert också att han kommer att ”söka juridisk expertis för att undersöka vilka möjligheter som finns att föra själva sakfrågan vidare”.
– Vi behöver se om det finns utrymme för att utredningen ska kunna fortsätta inom ramen för Vetenskapsrådet, säger Vetenskapsrådets pressansvarige, Jesper Wadensjö. Går det, vem ska göra det? Det känns inte tillfredsställande att det hänger en massa lösa trådar, ingen vet något mer än att vi dragit tillbaka utredningen. Det är inte bra för någon.

Farad har sökt expertgruppens ordförande för en kommentar.
6/10 2011 09:00 Jesper Wadensjö har förtydligat sitt citat
17/10 2011 Expertgruppens ordförande besvarar kritiken. >>

Sus Andersson

5/10 2011