view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Ask är passiv när EU gör om datalagringen

Beatrice Ask
FOTO: Johan Ödmann

EU-kommissionen bjöd i december in medlemsländerna till samråd om de "allvarliga tillkortakommanden" som konstaterats i datalagringsdirektivet – det direktiv som säger att alla EU-medborgares telefonsamtal och nätkommunikation ska registreras, och som just nu är på väg att bli svensk lag.
Men den svenska regeringen har inte lämnat några synpunkter. Och justitieminister Beatrice Ask vill inte uttala sig om hur regeringen ser på omgörningen av datalagringen.

Från och med i maj är det sannolikt lag på att uppgifter om varenda telefonnummer som svenskarna försöker att ringa sparas. Varje gång de kopplar upp sig mot internet lagras det, liksom uppgifter om varje e-brev och sms som skickas. Vilka som hade kontakt, när och från vilken plats ska sparas i ett halvår – allt enligt ett EU-direktiv om lagring av trafikdata. Dessutom vill den svenska regeringen gå längre än direktivet kräver, och bland annat spara uppgifter om uppringningar som inte besvarats.

Datalagringsdirektivet kom till 2006, men inte förrän nu är det på väg att bli svensk lag. För ett år sedan stoppades lagförslaget tillfälligt av en minoritet i riksdagen. Men just nu behandlas regeringens proposition igen, och de flesta tecknen tyder på att det kommer att antas av en majoritet i riksdagen. Den första maj kan lagen träda i kraft.

Parallellt pågår en process i EU för att skriva om datalagringsdirektivet. I flera länder har det ifrågasatts, framför allt av integritetsskäl. Den europeiska datatillsynsmannen anser att datalagringsdirektivet borde rivas upp, eftersom det inte uppfyller de krav som ställs om rätten till privatliv och uppgiftsskydd. Teleoperatörer har ifrågasatt kostnaderna. Och en utvärdering som EU-kommissionen gjorde för knappt ett år sedan visade på en rad brister.

Före jul bjöd kommissionen in medlemsländerna till samråd om revideringen. I ett dokument som skickats ut framgår att EU-kommissionen fortsatt ser "allvarliga tillkortakommanden" med det nuvarande direktivet. Kommissionen efterlyser därför "övertygande bevis på värdet av datalagring". Hittills har bara elva av 27 medlemsländer kunnat peka på fall där det kommit till nytta. Samtidigt brister det i säkerhetsspärrarna kring den lagrade informationen. Det finns oklarheter i syftet med direktivet, och den statistik som samlas in är inte tillräcklig för att visa att direktivet är nödvändigt och effektivt. I dokumentet ställs en rad frågor om hur problemen ska hanteras.

Den svenska regeringen har inte reagerat alls på brevet. Detta trots att justitieminister Beatrice Ask sagt att Sverige ska delta i diskussionerna kring det nya direktivet: "Det är självklart att vi kommer att ha synpunkter på kommissionens arbete i de här frågorna", sade hon i en interpellationsdebatt i riksdagen förra året.

Men än så länge har regeringen inte fört fram någon åsikt, varken efter kommissionens utvärderingsrapport eller utifrån samrådsunderlaget från december.

– Kommissionen har inte begärt något skriftligt svar på frågorna i dokumentet, säger Johan Thorblad, rättssakkunnig på justitiedepartementet.

Något underlag har inte heller tagits fram för att lämna muntliga synpunkter. Dokumentet togs upp till diskussion i en EU-arbetsgrupp, där justitiedepartementet hade en representant. Men det var inte den arbetsgrupp där datalagringsdirektivet "brukar"diskuteras.

Farad har upprepade gånger sökt Beatrice Asks pressekreterare, för att få en politisk kommentar om Sveriges linje när datalagringsdirektivet nu revideras. Vid flera tillfällen har vi fått svaret att man ska återkomma. Men hittills har det varit tyst.

Johan Thorblad säger att det är svårt för Sverige att svara på EU-kommissionens frågor eftersom vi inte genomfört direktivet än.

– Vi har en tydlig nackdel i och med det.

De flesta frågorna i EU-dokumentet handlar dock inte om erfarenheter från dagens datalagring, utan är mer generella: hur man ska tackla den oro som finns hos såväl brottsbekämpande myndigheter som dataskyddsmyndigheter och industri, hur man ska hantera datasäkerhet och informationsutbyte.

Enligt Johan Thorblad är det först när kommissionen presenterat sin konsekvensbedömning, som väntas i maj, som Sverige kommer att lämna synpunkter.

– Utifrån den kommer ett förslag på revidering av direktivet; det är då det blir skarpt läge för Sverige att tycka till.

Redan i juli räknar EU-kommissionen med att ett förslag till nytt direktiv ska vara klart.

Olika människorättsorganisationer har reagerat starkt på kommissionens samrådsdokument. Brittiska Statewatch skriver på sin webb att tonen i dokumentet får dem att "tvivla på att revideringen av direktivet kommer att tillfredsställa kraven från dataskyddsmyndigheter och integritetsförespråkare".

Organisationen Edri, European Digital Rights, tycker att dokumentet visar på "oändliga implementeringsproblem och uppenbart misslyckande med det nuvarande direktivet". Edri skriver på sin webb att "kommissionen varken kan visa nödvändigheten eller proportionaliteten i datalagringsdirektivet  men ändå vill behålla det".

24/2 2012 Förtydligande om lagring av internetåtkomst

Sus Andersson

24/2 2012