view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Ny kritik mot fuskutredning – Karolinska begär ny utredning

Karolinska institutet vill på nytt utreda om forskaren Suchitra Holgersson fuskat.

Samtidigt har två oberoende granskningar av den förra utredningen slagit fast att det fanns stora brister. Utredarna följde inte lagen. Och den officiella versionen av hur avgörande datafiler hittades stämmer inte.

Rikspolisstyrelsens förre chefsjurist är kritisk mot Vetenskapsrådets expertgrupp hanterat fynden, och talar om "betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt".

Karolinska institutet vill att Centrala etikprövningsnämnden ska göra en ny utredning av om göteborgsprofessorn Suchitra Holgersson fuskat.

För åtta månader sedan drog Vetenskapsrådet tillbaka sitt tidigare utlåtande om att hon skulle ha gjort sig skyldig till mycket grov oredlighet i forskning. Det drogs tillbaka efter att Farad avslöjat att dokumentationen från utredningen var i total oordning. Bland annat finns en rapport om hennes skuld i en pappersbunt som ankomststämplats ett halvår innan utredningen ens hade börjat. Om stämplarna stämde skulle Suchitra Holgersson alltså vara dömd på förhand.

Efter att utlåtandet dragits tillbaka fick Holgersson tillbaka sina anslag från Vetenskapsrådet och Göteborgs universitet tog tillbaka hotet om uppsägning.

Men frågan om Holgersson fuskat eller inte står fortfarande utan svar. Suchitra Holgersson säger att hon är oskyldig, medan den expertgrupp som utredde anser att de har belägg för sina slutsatser, och hävdar att röran i arkivet kommit till i efterhand. Därför begär nu Karolinska institutet, där Suchitra Holgersson arbetade när det påstådda fusket skulle ha ägt rum, att det görs en ny prövning. Universitetsdirektör Bengt Norrving säger att det är universitetets skyldighet att utreda när det finns misstankar om att någon har fuskat.

– Det är inte klarlagt, därför kvarstår rektors skyldighet, och därför har detta fått gå till Centrala etikprövningsnämnden.

Suchitra Holgersson skriver i en kommentar till Farad att hon är bitter över att processen pågått så länge. "Hade utredningen skötts korrekt från början hade ärendet med all sannolikhet varit avslutat nu."

Även Michael Olausson, den professor som rekryterade Holgersson till Göteborg, är mycket kritisk till hur utredningen gjordes från början, och säger att det "känns mycket dystert att nu gå in på det fjärde året". Han ifrågasätter hur man nu ska kunna erbjuda en rättvis process. "Detta är den största skandal vi upplevt i Forskningssverige".

Nyligen blev två granskningar av Vetenskapsrådets tidigare utredning klara. Båda har gjorts på Vetenskapsrådets uppdrag, och pekar på stora brister i hanteringen. Ulf Berg, tidigare chefsjurist på rikspolisstyrelsen, har tittat närmare på upptäckten av de datorfiler som blev avgörande i utredningen. Enligt den mejlväxling som Farad tog del av i höstas fanns starka tvivel bland utredarna om Holgersson verkligen var skyldig så sent som två veckor innan de filerna plötsligt dök upp.

Beskrivningen som Vetenskapsrådets utredare ger i sin slutrapport om hur filerna hittades stämmer dock inte med vad som verkligen hände. Enligt rapporten upptäcktes filerna av en slump av en tekniker. I själva verket var det en av dem som anklagat Holgersson för fusk som hittat dem.

Ulf Berg är kritisk till att expertgruppen inte gav en korrekt version av vad som hänt. Det var inte oväsentligt att filerna upptäcktes av en tidigare medarbetare, som hade sakintresse i utredningen, skriver han. "Om man [...] skulle godta bevis [...] utan att ange varifrån informationen härrör, berövar man motparten [...] möjligheten att [...] till fullo ta till vara sin rätt. En sådan ordning skulle inge betänkligheter från rättsäkerhetssynpunkt", skriver han till Vetenskapsrådet.

Varken expertgruppens ordförande, som är domare vid en förvaltningsdomstol, eller gruppens sekreterare vill idag kommentera Bergs rapport.

När Farad tidigare försökt få klarhet i vad som hände har det framgått att det bland utredarna funnits resonemang om att tipset inte kunde användas direkt i någon bevisföring. Att man inte sade som det var har motiverats med att man velat skydda sin uppgiftslämnare, och att man inte ansett att det var viktigt vem som lämnade tipset. Men de argumenten avfärdar Ulf Berg. Han tycker inte att det fanns skäl att hålla tipsaren hemlig, och han skriver också att det är "angeläget att de uppgifter som redovisas inte kan [...] motsägas av den dokumentation som finns".

Vetenskapsrådet har också låtit granska hanteringen av dokument under utredningens gång. Granskningen bekräftar de fynd som Farad tidigare gjort: att utredningen är näst intill omöjlig att följa, och att dateringarna på handlingarna inte följer den verkliga tidsordningen. Att Vetenskapsrådet valt att betrakta alla handlingar som internt arbetsmaterial tills utredningen var klar "har inte stöd i lagen", skriver granskaren Jan-Erik Ögren, som tidigare bland annat varit universitetsdirektör vid Umeå universitet. Protokollföringen av utredningen brister också, ochde protokoll som finns är summariska. "Jag kan konstatera att Vetenskapsrådet [...] har haft avsevärda brister i sina administrativa rutiner", skriver han.

Enligt Jan-Erik Ögren var det inte fel på Vetenskapsrådets regelverk. Däremot säger han sig ha funnit en kultur där kunskapen om exempelvis offentlighetsprincipen var för låg.

För Suchitra Holgersson kommer de båda granskningarna som en bekräftelse. "Bergs utredning visar att expertgruppen faktiskt avsiktligt vilselett läsarna av deras rapporter, för att få det att framstå som att 'bevisen' mot mig inte kan ifrågasättas", skriver hon i ett e-brev till Farad. "De har helt enkelt farit med osanning för att få mig fälld. Jag tycker att det är de som varit oredliga."

Hon skriver också att hon redan under utredningens gång misstänkte att hanteringen av handlingar inte fungerade. "Man påstod att jag skickat in dokument vid tillfällen som jag vet med mig från min egen diarieföring inte stämmer. Jag har under hela utredningen känt att man inte tagit mina förklaringar och min dokumentation på samma allvar som beskyllningarna från de som anklagat mig", skriver hon.

Enligt Jan-Erik Ögren ligger huvudansvaret för oredan i utredningen av Suchitra Holgersson på expertgruppens sekreterare, som också var Vetenskapsrådets jurist. Sekreteraren vill inte alls kommentera slutsatserna. Ögren anser också att både Vetenskapsrådets dåvarande generaldirektör, Pär Omling, och utredningens ordförande borde ha reagerat. Ordföranden vill inte heller kommentera frågan, utan skriver till Farad att "Jag har lagt ärendet bakom mig".

Pär Omling säger till Farad att han inte kände till att det skulle ha varit problem med dokumenthanteringen.

– Jag blev informerad av sekreteraren om utvecklingen, och litade på den kompetens som fanns i gruppen.

Att röran skulle bero på okunnighet om regelverket förvånar honom.

– Mitt intryck av hans arbete var inte sådant. Jag trodde att vi följde offentlighetsprincipen. Det var en stående order att vi skulle vara så öppna som vi någonsin kunde.

FAKTA

Fuskutredningar

Om en forskare misstänks för fusk – eller oredlighet – är det högskolans eller universitetets rektor som har ansvar att utreda det. Rektorn har dock också möjlighet att begära hjälp från Centrala etikprövningsnämnden, CEPN. Dessförinnan fanns motsvarande grupp vid Vetenskapsrådet. Den upphörde i och med att etikprövningsnämnden tog över ansvaret, men de utredningar som påbörjats slutfördes där. Suchitra Holgersson-utredningen blev den sista. Den avslutades i september 2010.

Som Farad tidigare kunnat rapportera om rörde det sig om ett aktivt val att inte diarieföra handlingarna i fuskärendet. Jan-Erik Ögren har dock inte ansett att det ingick i hans uppdrag att titta på detta. Enligt Vetenskapsrådets nuvarande generaldirektör Mille Millnert har Ögren inte haft några sådana begränsningar.

Vetenskapsrådet har vid det här laget satt igång ett arbete som ska ge ökad ordning och reda. Enligt den nuvarande rådsjuristen Linda Stridsberg har det uppdagats att det funnits brister i diarieföringen även i andra ärenden.

– När allt det här rullades upp var det en del handläggare som insåg att de hade handlingar som kanske borde registreras. Men det var ingenting som var av den digniteten som i Holgersson-ärendet.

Det kommer att hållas internutbildningar kring bland annat offentlighetsprincipen. Något mer kommer Vetenskapsrådet inte att göra. Expertgruppens medlemmar har fått möjlighet att kommentera rapporterna, men om någon svarar kommer det svaret bara att läggas till handlingarna.

Elias Eriksson, professor på Göteborgs universitet som följt utredningen tycker inte att det räcker. Han ger flera exempel på hur den gamla utredningen används för att peka ut Holgersson som skyldig, trots bristerna. "Ur rättssäkerhetssynpunkt är detta bekymmersamt", skriver han.

Han tycker att det är mycket allvarligt att expertgruppen inte gav en korrekt bild av vad som hände.

"Hade motsvarande förekommit i en vanlig brottsutredning hade det betraktats som ett mycket allvarligt rättsövergrepp", tror han.

Sus Andersson

23/4 2012